Senin, 20 Juni 2011

angka dalam bahasa jepang ^^

0 = zero
1 = ichi
2 = ni
3 = san
4 = shi / yon
5 = go
6 = roku
7 = nana / sichi
8 = hachi
9 = kyuu / ku
10 = juu
11 = juuichi
12 = juuni
20 = nijuu
21 = nijuuichi
22 = nijuuni
23 = nijuusan
30 = sanjuu
31 = sanjuuichi
32 = sanjuuni
40 = yonjuu
41 = yonjuuichi
42 = yonjuuni
50 = gojuu
51 = gojuuichi
52 = gojuuni
60 = rokujuu
61 = rokujuuichi
70 = nanajuu
71 = nanajuuichi
80 = hachijuu
81 = hachijuuichi
90 = kyuujuu
91 = kyuujuuichi
100 = hyaku
150 = hyakugojuu
200 = nihyaku
300 = sanbyaku
1000 = sen
1500 = sengohyaku
2000 = nisen
10,000 = ichiman
100,000 = juuman
1,000,000 = hyakuman
10,000,000 = senman
100,000,000 = ichioku

Tidak ada komentar:

Posting Komentar